Закон України "Про оренду державного та комунального майна"

Закон України "Про оренду державного та комунального майна"
Герб України


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про оренду державного та комунального майна
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 30, ст.416 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 2270-XII ( 2270-12 ) від 10.04.92, ВВР, 1992, N 30, ст.417 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Декретом N 9-92 від 15.12.92, ВВР, 1993, N 7, ст. 53 Законом N 3171-XII ( 3171-12 ) від 04.05.93, ВВР, 1993, N 24, ст.253 Декретом N 57-93 від 20.05.93, ВВР, 1993, N 30, ст.337 Законом N 3875-XII ( 3875-12 ) від 26.01.94, ВВР, 1994, N 18, ст.103 }
{ В редакції Закону N 98/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 15, ст. 99 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 326/95-ВР від 15.09.95, ВВР, 1995, N 31, ст.244 N 651/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.42 N 768/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, N 18, ст. 88 N 177-XIV ( 177-14 ) від 14.10.98, ВВР, 1998, N 49, ст.301 N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99, ВВР, 1999, N 29, ст.239 N 1083-XIV ( 1083-14 ) від 21.09.99, ВВР, 1999, N 48, ст.411 N 1723-III ( 1723-14 ) від 18.05.2000, ВВР, 2000, N 33-34, ст.272 N 2409-III ( 2409-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.146 N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.5 N 3065-III (3065-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 30, ст.205 N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.539 N 1911-IV ( 1911-15 ) від29.06.2004, ВВР, 2004, N 51, ст.547 N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, ст.267 N 3126-IV ( 3126-15 ) від 29.11.2005, ВВР, 2006, N 8, ст.89 N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 N 574-VI ( 574-17 ) від 23.09.2008, ВВР, 2009, N 8, ст.105 N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 24, ст.296 N 911-VI ( 911-17 ) від04.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.321 N 1022-VI ( 1022-17 ) від 19.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.329 }

{ У тексті Закону слова "арбітражного суду" виключено на підставі Закону N 1022-VI ( 1022-17 ) від 19.02.2009 }

Цей Закон покликаний забезпечити підвищення ефективності використання державного та комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам.
{ Преамбула в редакції Законів N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 }
Стаття 1. Завдання Закону
1. Цей Закон регулює:
організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств та організацій, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності (далі - підприємства), їх структурних підрозділів; { Абзац другий частини першої статті 1 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 }
майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності. { Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 }

{ Частину другу статті 1 виключено на підставі Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 }

2. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, об'єктів майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук" ( 3065-14 ).
{ Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3065-III ( 3065-14 ) від 07.02.2002, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1911-IV ( 1911-15 ) від 29.06.2004 }
3. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також за спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, підпорядкованими йому регіональними органами та територіальними підрозділами, закладами та установами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які ведуть його облік у спеціальному порядку, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" ( 1076-14 ).
{ Статтю 1 доповнено частиною згідно із Законом N 1083-XIV ( 1083-14 ) від 21.09.99; із змінами, внесеними згідно із Законом N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009 }
4. Оренда майна інших форм власності може регулюватися положеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законодавством та договором оренди.
Оренда майна інших форм власності регулюється положеннями цього Закону, якщо орендарями є державні підприємства, в тому числі Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта". { Частину статті 1 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 2680-III ( 2680-14 ) від13.09.2001 }
Стаття 2. Оренда
1. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
2. Державну політику у сфері оренди здійснюють: Кабінет Міністрів України, а також Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва - щодо державного майна; органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим; органи місцевого самоврядування - щодо майна, яке перебуває в комунальній власності.
{ Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 } { Стаття 2 в редакції Закону N 768/97-ВР від23.12.97, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 }
Стаття 3. Правові засади оренди державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності
Відносини щодо оренди державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, регулюються договором оренди, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
{ Стаття 3 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 }
Стаття 4. Об'єкти оренди
1. Об'єктами оренди за цим Законом є:
цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць). Цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. У разі виділення цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства складається розподільчий баланс. { Абзац другий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 }
Грошові кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості орендодавець надає орендареві на умовах кредиту за ставкою рефінансування Національного банку України, а інші оборотні матеріальні засоби викуповуються орендарем. Порядок викупу оборотних матеріальних засобів та використання грошових коштів, одержаних від їх викупу, а також грошових коштів, наданих орендареві на умовах кредиту відповідно до цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України;
нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно підприємств; { Абзац четвертий частини першої статті 4 в редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 }
майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації). { Абзац п'ятий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97; в редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 }
2. Не можуть бути об'єктами оренди:
цілісні майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 );
цілісні майнові комплекси казенних підприємств; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 177-XIV ( 177-14 ) від14.10.98 }
цілісні майнові комплекси структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) казенних підприємств, що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України "Про підприємництво"; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 177-XIV (177-14 ) від 14.10.98 }
об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (крім пам'яток культурної спадщини), а також об'єкти, включені до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" ( 847-14 ), які випускають підакцизну продукцію, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (1905-15 ) від 29 червня 2004 року. { Частину другу статті 4 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3126-IV ( 3126-15 ) від 29.11.2005, N 574-VI ( 574-17 ) від 23.09.2008 }
3. Законодавчими актами України може бути доповнено перелік підприємств, майнові комплекси яких не можуть бути об'єктами оренди.
{ Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 }
Стаття 5. Орендодавці
Орендодавцями є:
Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю, крім майна, що належить до майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук; { Абзац другий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99, N 3065-III ( 3065-14 ) від 07.02.2002, N 1911-IV ( 1911-15 ) від 29.06.2004 }
органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном, - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке відповідно належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності; { Абзац третій статті 5 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 }
підприємства - щодо окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна, загальна площа яких не перевищує 200 кв. м на одне підприємство, а з дозволу органів, зазначених в абзацах другому та третьому цієї статті, - також щодо структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна, що перевищує площу 200 кв. м. { Абзац четвертий статті 5 в редакції Законів N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99, N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від29.06.2004 }
Стаття 6. Орендарі
1. Орендарями згідно з цим Законом можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. { Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 }
Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності. { Абзац другий частини першої статті 6 в редакції Закону N 1905-IV (1905-15 ) від 29.06.2004 }
2. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.
{ Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 }
Стаття 7. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна
1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до статті 6 цього Закону, пропозиція може надходити від орендодавців, зазначених у статті 5 цього Закону. Орендодавець може оголосити конкурс на право оренди майна у порядку, встановленому частиною сьомою статті 9 цього Закону.
{ Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 }
2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу орендодавець у триденний термін повинен повідомити про це трудовий колектив підприємства, його структурного підрозділу, щодо майна якого подано заяву про оренду.
3. Трудовий колектив протягом п'ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство та подати орендодавцю у встановленому порядку заяву щодо оренди відповідного майна.
{ Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 }
Стаття 8. Порядок прийняття рішення трудового колективу
підприємства, його структурного підрозділу про
оренду цілісного майнового комплексу
1. Рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів трудового колективу підприємства. Ініціативу щодо оренди структурного підрозділу повинна підтримати більш як половина складу трудового колективу цього підрозділу.
2. Після прийняття рішення про оренду цілісного майнового комплексу члени трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу засновують відповідно до чинного законодавства господарське товариство.
3. До реєстрації у встановленому порядку статуту господарського товариства кожен член трудового колективу підприємства або його структурного підрозділу, цілісний майновий комплекс якого передається в оренду, має право вступити у зазначене господарське товариство на підставі особистої заяви.
4. Створене членами трудового колективу господарське товариство має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди майна того підприємства, структурного підрозділу, де створене це товариство. { Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 }
Стаття 9. Порядок укладення договору оренди
1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву, проект договору оренди, а також інші документи згідно з переліком, що визначається Фондом державного майна України (далі - матеріали), відповідному орендодавцеві, зазначеному у статті 5 цього Закону.
{ Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 }
2. У разі надходження до орендодавця заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), орендодавець у п'ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів органу, уповноваженому управляти відповідним майном, а у разі якщо: { Абзац перший частини другої статті 9 в редакції Законів N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 }
підприємство, його структурний підрозділ, щодо цілісного майнового комплексу якого надійшла заява про оренду, або ініціатор укладення договору оренди згідно із законодавством займають монопольне становище на ринку;
внаслідок укладення договору оренди підприємець або група підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку;
сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг), що належать об'єкту оренди та ініціаторові укладення договору оренди, перевищують показники, визначені законодавством, - також до органу Антимонопольного комітету України.
Орган Антимонопольного комітету України розглядає надіслані йому матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після їх надходження надсилає орендодавцеві висновки про можливість оренди та умови договору оренди. { Частину другу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 685-XIV (685-14 ) від 20.05.99 }
У разі порушення провадження у справі про банкрутство керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна подає орендодавцеві матеріали щодо оренди нерухомого майна, копію яких орендодавець у п'ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає органу, уповноваженому управляти відповідним майном. { Частину другу статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 2409-III ( 2409-14 ) від17.05.2001 }
3. Орган, уповноважений управляти державним майном, розглядає подані йому матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після їх надходження надсилає орендодавцеві висновки про умови договору оренди або про відмову в укладенні договору оренди. { Абзац перший частини третьої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 }
Органи, уповноважені управляти майном, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, розглядають подані матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після надходження матеріалів повідомляють підприємство про своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову). При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій.
У разі наявності пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій органи, уповноважені управляти майном, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, можуть у цей же термін запропонувати підприємству, заснованому на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.
Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін висновків органу, уповноваженого управляти державним майном, дозволу, відмови чи пропозицій від органу, уповноваженого управляти відповідним майном, укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, висновків органу Антимонопольного комітету України, укладення договору оренди вважається з цими органами погодженим.
У разі, коли підприємство не погоджується з пропозицією укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, органи, уповноважені управляти майном, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, можуть без згоди підприємства укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.
{ Частина третя статті 9 в редакції Законів N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 }
4. Орендодавець протягом п'яти днів після закінчення терміну погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим управляти відповідним майном, і органом Антимонопольного комітету України, а у випадках, коли заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім нерухомого), протягом п'ятнадцяти днів після дати її реєстрації дає згоду або відмовляє в укладенні договору оренди майна і повідомляє про це заявника. { Абзац перший частини четвертої статті 9 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 }
Якщо на укладення договору оренди потрібен дозвіл Фонду державного майна України, його регіонального відділення чи представництва, державне підприємство у п'ятиденний термін після отримання висновків органу, уповноваженого управляти державним майном, органу Антимонопольного комітету України надсилає орендодавцям, зазначеним в абзаці другому статті 5 цього Закону, копії проекту договору та інших документів, висновки зазначених органів, розрахунок орендної плати. { Частину четверту статті 9 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 }
Фонд державного майна України, його регіональне відділення чи представництво протягом п'ятнадцяти днів після надходження матеріалів повідомляє державне підприємство про своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову). При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій. { Частину четверту статті 9 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97; в редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 }
У разі наявності пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій Фонд державного майна України, його регіональне відділення чи представництво може у цей же термін запропонувати державному підприємству укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією. { Частину четверту статті 9 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 }
У разі, коли підприємство не погоджується з пропозицією укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, Фонд державного майна України, його регіональне відділення чи представництво може без згоди підприємства укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією. { Частину четверту статті 9 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 }
Державне підприємство протягом п'яти днів після отримання зазначеного рішення Фонду державного майна України, його регіонального відділення чи представництва дає згоду або відмовляє в укладенні договору оренди державного майна і повідомляє про це заявника. { Частину четверту статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97}
У передачі в оренду об'єктів може бути відмовлено, якщо:
було прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об'єктів; { Абзац восьмий частини четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1723-III ( 1723-14 ) від 18.05.2000 }
об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи місцевих органів влади;
орган Антимонопольного комітету України не дає згоди з підстав, перелічених у абзацах другому - четвертому частини другої цієї статті;
орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на виділення структурного підрозділу підприємства;
з інших підстав, передбачених законами; { Абзац частини четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97}
орендодавець, зазначений в абзацах другому та третьому статті 5 цього Закону, прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією. { Частину четверту статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 }
5. З моменту надходження до орендодавця заяви та проекту договору оренди цілісного майнового комплексу щодо відповідного підприємства, його структурного підрозділу припиняється чинність пунктів 3, 5, 6 статті 10, пунктів 1, 3 статті 12, пункту 2 статті 24, пункту 3 статті 25 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) в частині купівлі, продажу, передачі, обміну, надання безоплатно, списання майна, а також у частині придбання цінних паперів, одержання кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень за останніх три роки у порівнянних цінах. Якщо зазначені дії необхідні для ефективного функціонування підприємства, вони здійснюються з дозволу відповідного орендодавця.
{ Частина п'ята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 }
6. Укладення договору оренди майна підприємства, його структурного підрозділу з іншими фізичними та юридичними особами здійснюється за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного трудовим колективом підприємства, його структурного підрозділу впродовж двадцяти днів з дня направлення їм повідомлення про намір орендувати відповідно цілісний майновий комплекс підприємства, структурного підрозділу.
{ Частина шоста статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 }
7. За наявності заяв про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу (за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу) або заяв про оренду нерухомого майна (за умови відсутності заяви бюджетної установи, організації) від двох або більше фізичних чи юридичних осіб орендар визначається орендодавцем на конкурсних засадах. { Абзац перший частини сьомої статті 9 в редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 }
Порядок проведення конкурсу визначається: Фондом державного майна України - для об'єктів, що перебувають у державній власності; органами, визначеними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що перебувають у комунальній власності.
У разі проведення конкурсу орендодавець надсилає копії проекту договору та інших матеріалів відповідним органам, зазначеним у частині другій цієї статті, у п'ятиденний термін після дати затвердження результатів конкурсу.
Положення абзаців першого - третього частини сьомої цієї статті не застосовуються у разі подання заяви про оренду приміщень, що перебувають у державній та комунальній власності, вітчизняними видавництвами та підприємствами з розповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою. { Частину сьому статті 9 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 911-VI ( 911-17 ) від 04.02.2009 }
Вітчизняні видавництва та підприємства з розповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою, мають переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди приміщень державної та комунальної власності, крім випадку, передбаченого у частині четвертій статті 8 цього Закону. Порядок визначення обсягу книжкової продукції державною мовою затверджується Кабінетом Міністрів України ( 597-2009-п ). { Частину сьому статті 9 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 911-VI ( 911-17 ) від 04.02.2009 }
У договорах оренди приміщень, укладених відповідно до абзаців четвертого та п'ятого частини сьомої цієї статті, передбачається умова стосовно того, що недотримання вітчизняними видавництвами та підприємствами з розповсюдження книжкової продукції вимоги щодо підготовки, випуску та (чи) розповсюдження книжкової продукції державною мовою в обсязі не менш як 50 відсотків є підставою для розірвання договору оренди в установленому законодавством порядку. { Частину сьому статті 9 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 911-VI ( 911-17 ) від 04.02.2009 }
{ Статтю 9 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 }
8. У разі відмови в укладенні договору оренди, а також неодержання відповіді у встановлений термін заінтересовані особи мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду.
Стаття 10. Істотні умови договору оренди
1. Істотними умовами договору оренди є:
об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);
термін, на який укладається договір оренди;
орендна плата з урахуванням її індексації;
порядок використання амортизаційних відрахувань;
відновлення орендованого майна та умови його повернення;
виконання зобов'язань;
забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо; { Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 }
порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди; { Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 1905-IV (1905-15 ) від 29.06.2004 }
відповідальність сторін;
страхування орендарем взятого ним в оренду майна;
обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна. { Пункт 1 статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 651/97-ВРвід 19.11.97 }
2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна. Типові договори оренди державного м<